Privacy policy

Medisch Pedicure Monique Otten over de bescherming van uw persoonsgegevens.

In deze privacy policy wordt informatie gegeven over hoe er bij Medisch Pedicure Monique Otten wordt omgegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens.
Medisch Pedicure Monique Otten houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(de AGV).

Dit houdt in dat Medisch Pedicure Monique Otten;

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze door u zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy policy.
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verstrekt.
 • Zal vragen om uw uitdrukkelijke toestemming, als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heeft genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop zal wijzen en deze zal respecteren.
 • Verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van deze privacy policy vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen.
Zie contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van klanten

Persoonsgegevens van klanten worden door Medisch Pedicure Monique Otten verwerkt t.b.v. de volgende doelstellingen.

 • Administratieve doeleinde die uitvoering geven t.b.v. een opdracht of dienstverlening.
 • Voor de bovenstaande doelstellingen kan Medisch Pedicure Monique Otten de volgende gewone
  persoonsgegevens van u vragen: N,A,W,E en T.
 • Uw persoonsgegevens worden opgeslagen gedurende de looptijd van de dienstverlening. Daarna alleen nog in de financiële administratie; maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

Uw gegevens zullen niet zomaar aan derden worden doorgegeven. In geval van samenwerking met andere disciplines , zoals bijvoorbeeld podotherapeut geven wij uw gegevens alleen door t.b.v. de dienstverlening en als er een verwerkersovereenkomst is afgesloten. Tevens kunnen wij alleen uw persoonsgegevens delen met derden als u ons hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Algemene toepassingen

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Medisch Pedicure Monique Otten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen  technische incidenten.
 • Wij testen regelmatig onze maatregelen.

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking
(of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens;

Medisch Pedicure Monique Otten
Bosrank 41
2377 DP Oude Wetering
(T) 06/20813633
(M) info@mpmonique.nl